XXVI. tjedan kroz godinu

Petak, 6. 10. 2023., ili: Sv. Bruno, prezbiter, svagdan

IMENDANI: Bruno, Fides, Vjera, Renato

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: Bar 1,15-22; Ps 79,1-5.8-9; Lk 10,13-16

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.”, Lk 10, 13-16

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme…

Reče Isus: ”Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.

I ti, Kafarnaume!

Zar ćeš se do neba uzvisiti?

Do u Podzemlje ćeš se strovaliti.

Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.”

Riječ Gospodnja.

 

Izvor: /hilp.hr/

/Misija FRAMOST/