Prva Hrvatska tiskara Franjevačke provincije; Foto: /Hercegovački portal/

Pod sloganom…

”Mlada ljeta, budućnost  svijeta! Vjerom i istinom do pobjede!”

… u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Mostar, sinoć je u Napretkovom domu u Mostaru, s početkom u 18.00 sati, upriličeno obilježavanje 150. obljetnice osnutka prve Hrvatske tiskare u Mostaru i smrti fra Petra Bakule.

U programu ‘Obilježavanje u Napretku’ sudjelovali su: akademkinja Katica Krešić, prof. Ante Paponja i fra Andrija Nikić; te u glazbenom dijelu članice HKUD ”Sv. Ante” Cim. Kroz program prisutne je vodila akademkinja Marina Kljajo Radić.

”Franjevci su u Hercegovini odavno uperili sve sile da se osnuje tiskara u svrhu širenja prosvjete u narodu, nu da su tu nakanu ometale siromaština fratara, kao i vlada. Nu rad pobjeđuje sve. Franjevci su uspjeli pod vodstvom fra Frane Milićevića u ovoj stvari. Ovaj naime, fra Frano, svojom odlučnošću i radom, iznad nade očekivanja uspio je kod dobročinitelja, da se napokon otvorila tiskara u Mostaru.« Tako piše fra Petar Bakula godine 1873., fra Franin suvremenik i suradnik.

Otvaranjem prve Hrvatske franjevačke tiskare u Bosni i Hercegovini, 1872. godine u prostorima starog biskupskog dvora u Vukodolu, zbio se presudan događaj za kulturni i prosvjetni preporod kako Provincije i Mostara, tako i cijele Hercegovine. To je u isto vrijeme značilo i početak izdavaštva u Hercegovini, pokretanje novinstva, udžbeničke literature,…

U tiskari su objelodanjivani razni bukvari, slovnice, kalendari, listovi i knjige te tiskani listovi i prve hercegovačke periodike: Bosiljak hercegovački, Novi hercegovački bosiljak, Glas Hercegovca, Osvit, Kršćanska obitelj, Radnička obrana, Hrvatska obrana, Narodna sloboda, Hrvatski težak, Ruža, Hercegovina franciscana, Stopama otaca, Palangar, Južna štampa, Soko- kalendar pravoslavne crkve, itd.

Kroz sedamdesetak godina tiskara je mijenjala imena: Franjevačka tiskara, Franjevačka pečatnica, Tiskara don Franje Milićevića, Brzotisak don Franje Milićevića, Tiskara Glasa Hercegovca, Dionička tiskara, pa do Tiskara Franjevačke Provincije.

Godine 1945. tiskara je oduzeta fratrima, da bi je 1994. ponovno vratili Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji i od tada djeluje kao FRAM-ZIRAL. (Izvori: /Hercegovački portal /, / Franjevci-mostar.info /)

Foto: Ante Boras

VIDEO: /Hercegovački portal/ Obilježavanje u Napretku: https://www.facebook.com/hercegovackiportal/videos/1787643548351239

/Misija FRAMOST/