Kako je veljača mjesec u kojem dolazi do diferenciranja pupova masline, pa bi prva
rezidba na rod trebala krenuti u ožujku. Rezidba se redovito nastavlja uz sanitarni rez
koji se odnosi prvenstveno na oštećenje, bolesne i grane u sjeni.

Odstranjivanjem rezidbom ovih grana dolazi do prozračnosti krošnje koja umanjuje
pojavu relativne važnosti habitusa čime se umanjuju preduvjeti za nastanak bolesti i
pojavu patogena. Ovaj zahvat smanjuje akumulaciju pojave „čađavica“ , saprofitskih
gljiva, a zaštita masline se obavlja sa bijelim uljem u koncentraciji od 1,5 % u ovom
periodu ili sa crvenim uljem. Nakon vizualnog pregleda krošnje i reza na rod
odstranjivanjem izrođenih grana iz prošle godine koja se obavlja na rubnim dijelovima
krošnje, pojedine grane zahtijevaju pomlađivanje, te se prstenuju. Prstenovanjem
sprječavamo ogoljavanje grana.

Također se rezidbom pomlađuju starije masline iz panja ili guke, te one koje su
opožarene tijekom ljeta. Kod rezidbe jako bitno je odstraniti izboje iz panja, te vodopije.

Kod rezidbe vodopija treba paziti kako bi u kombinaciji sa rezidbom unatrag , takve grane
ostavili za rezervu i stvarali od njih rodne za godine koje slijede.
“Rez unatrag” tehnika je rezidbe kojom se vrši pomlađivanje izrođenih i iscrpljenih grana
na način da se odstranjuju vršni izrođeni dijelovi grana i tako potiče stvaranje novih
rodnih izboja.

Pri ovoj rezidbi skeletne grane koje imaju otklonjen ili povijen položaj imaju tendenciju
bolje rodnosti pri kraju uzrasta dok prema sredini tjeraju bujnije izbojke. Obnavljanje
jednogodišnjih izbojaka se obavlja uvijek odstranjivanjem izrođenih grana i izbojka.
Grane se prorjeđuju od produljnice prema bazalnom dijelu kako ne bi vegetacija gornjeg
dijela nadmašila snagu rasta donjeg dijela krošnje.

Svaki tjedan u ožujku rade se vizualni pregledi kako bi se uočile promjene na pojedinim
stablima, te izvršila zaštita i prihrana. Prihrana se poglavito obavlja mikrohranjivima
folijarno prije cvatnje na bazi elemenata bora i cinka. Ovakvo tretiranje bi bilo poželjno
provesti krajem ožujka, te još jedan put pred cvatnju. Prihrana maslina sa plitkom
obradom u ovom periodu se obavlja sa dušičnim gnojivima.

Cijelo ukupna zaštita pesticidima se obavlja prije kretanja vegetacije. U ovom periodu se
rade i mamci za potkornjake u obliku snopića grana kao i mehaničke prepreke oko debla
stabala za zaštitu od pipe.

U periodu rezidbe treba obratiti pažnju da se orezane grane i korovi iznesu iz maslinika ili
da se uz protupožarne mjere spale u njemu. Kod otvorenog plamena bitno je da se nalazi
na većoj udaljenosti od postojeći stabala kako ne došlo do opaljenja grana, što na
temperaturnoj razlici izaziva isušenje grana i kasniju pojavu bolesti na istim.
Kod primjene preparata jako je važno držati se uputa proizvođača o dozama kao i
preporukama agronoma u agro-centrima.

dr.sc. Miro Barbarić dipl.ing.agro / mr.sc. Marija Prlić dipl.ing.agro / FAZ.ba
/MISIJA FRAMOST/